میزبانی مهران مدیری از چهره‌ها در بزرگ‌ترین اکران خصوصی سینمامیزبانی مهران مدیری از چهره‌ها در بزرگ‌ترین اکران خصوصی سینما