دیدارهای جداگانه وزیر دفاع و فرمانده هوافضای سپاه با فرمانده کل ارتش
دیدارهای جداگانه وزیر دفاع و فرمانده هوافضای سپاه با فرمانده کل ارتش